Meniniam projektui „Artist‘s revoliution“ penkeri

  Meninis projektas „Artist‘s revoliution“ jau sulaukė mažojo jubiliejaus – penkerių.

 Kultūrinės asociacijos TOPARTURISMO organizuojamas projektas „Artist‘s revoliution“ siekia užtikrinti profesionalaus meno ir Lietuvos bei europos dailininkų darbų sklaidą užsienyje. Taip pat suteikti galimybę menininkams bendrauti ir bendradarbiauti, kurti pažįstant kolegų aplinką, kultūrą, istorinį ir etninį palikimą. Sujudinti aplinką menininkų buvimu ir parodomis, priartinti bendruomenes,  mažinti atskirtį tarp kasdieninės regionų aplinkos ir profesionalaus meno pasaulio.

 Asociacijos „Toparturismo“ prezidentės, menotyrininkės, dailės pedagogės Dalios Šemeškienės – Kleponytės sugalvotas „Artist‘s revoliution“ savo veiklą pradėjo 2014 m. birželio mėnesį Italijoje, Fragneto Monforte mieste.  Šiemet, „Artist‘s revoliution 5“  vyko birželio 6 – 20 dienomis San Marco dei Cavoti miesto muziejuje „Museo della Pubblicita“ ir  Agriturismo „Fontana Puteta“ Fragneto Monforte mieste, Italijoje.

 Per penkis projekto „Artist‘s revoliution“ gyvavimo metus buvo surengtos devynios menininkų kūrybinės stovyklos (plenerai), kuriose dalyvavo menininkai iš Lietuvos, Ukrainos, Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos ir Italijos. Surengta dvidešimt dvi sukurtų darbų parodos Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Lietuvoje. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šiemet, San Marco dei Cavoti miesto muziejui sukurti menininkų darbai, bus nuolatinėje muziejaus ekspozicijoje. 

 Organizuodami šią veiklą išskirtinai rėmėmės privačia italų, prancūzų bei lietuvių parama ir finansavimu. Nejučia projektų ir darbų apimtys per penkis bendradarbiavimo metus pasidarė gana didelės. Plečiasi tiek veiklos geografija, tiek žmonių ratas. Šiemet tapome projekto „Campania in the sky“ dalyviais. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Fragneto Monforte miesto ir Reggia di Caserta, kurioje dalyvaus ir Toparturismo menininkai. Sutartis atvers karališkuosius rūmus pirmiausia lietuvių dailininkams.

Sutarties pasirašymo diena
Sutarties pasirašymo diena

 Džiaugiamės,  kad užsimezgusios draugystės gimdo naujas tradicijas ir idėjas tolimesniam bendradarbiavimui, atveria pačias gražiausias parodines erdves, kuriose galime mėgautis geriausių Europos menininkų kūryba ir draugija.

 Nuo 2016 metų visą projekto veiklą galima sekti facebooke, Toparturismo profilyje arba mūsų tinklapyje Toparturismo.com, kuriais rūpinasi alytiškis fotografas Darius Minsevičius, aktyvus projekto dalyvis ir metraštininkas.

 https://www.facebook.com/toparturismo

Pagarbiai,
Projekto kuratorė,
Dalia Šemeškienė – Kleponytė.

TOPARTURISMO

TOPARTURISMO nepelno siekianti organizacija, kurios misija aktyviai populiarinti ir skleisti įvairiausių formų menines ir kultūrines veiklas, remti įvairiausių amžių, bendruomenių ir kitokių formų kultūrines ir menines iniciatyvas ir idėjas.
TOPARTURISMO siekia skatinti menininkų aktyvumą, padėti ir stiprinti menines bendruomenes, plėsti jų įtaką vietinėse bendruomenėse, organizuoja ir konsultacija menininkus rengiant projektus, dalyvaujant įvairiose programose su kitomis bendruomenių organizacijomis. Skatina palaikyti ryšius su valstybinėmis ir savivaldos institucijomis, verslo organizacijomis įtakojančiomis menininkų ir kultūrinių organizacijų veiklą.
TOPARTURISMO veiklos sritys – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kultūrinis ir meninis švietimas; parodų, mugių ir suvažiavimų veikla; pažintinių kelionių, pramogų ir poilsio organizavimo veikla; saugusiųjų ir kitas švietimas.

TOPARTURISMO is a nonprofit organization whose mission is to actively promote and disseminate artistic and cultural activities of various forms, to support cultural and artistic initiatives and ideas of various ages, communities and other forms.
Topaturismo seeks to encourage artistic activity, to help and strengthen artistic communities, to expand their influence in local communities, to organize and consult artists in designing projects, participating in various programs with other community organizations. Encourages contacts with state and municipal institutions, organizations that affect the activities of artists and cultural organizations.
TOPARTURISMO activities include creative, artistic and entertainment activities, cultural and artistic education; exhibitions, fairs and congresses; sightseeing tours, entertainment and recreation activities; other education.

TOPARTURISMO является некоммерческой организацией, чья миссия состоит в том, чтобы активно продвигать и распространять различные формы художественных и культурных мероприятий, поддерживать различных возрастов, общин и другиe формы культурно-художественных инициатив и идей.
TOPARTURISMO стремится содействовать участию художников, а также способствовать укреплению художественного сообщества, чтобы расширить свое влияние в местных общинах, организовывать и консультиpoвать художников по подготовкe проектов, участие в различных программах с другими общественными организациями. Tакже для содействия отношений с государственными и местными органами власти, бизнес-структур затрагивающих художников и культурных организаций.
Деятельность TOPARTURISMO – творческое, искусство и развлечения, культура и искусство в области образования; выставки, ярмарки, конгресснaя деятельность; туризм, развлечение и отдых, различные виды образования.